Academic Staff-Music Technology

 

 

 

 

Prof. Feridun ÖZİŞ, Ph.D.
Head, Department of Music Technology
Prof. Cihan IŞIKHAN, Ph.D.
Asst. Prof. Serhat DURMAZ, Ph.D.
Asst. Prof. Suat VERGİLİ, Ph.D.