Academic Staff-Film Design

 

 

 

 

Asst. Prof. Zuhal Çetin ÖZKAN, Ph.D.
Head, Department of Film Design
Prof. Oğuz ADANIR, Ph.D.
Asst. Prof. Ragıp TARANÇ, Ph.D.
Asst. Prof. Faik KARTELLİ, Ph.D.
Asst. Prof. Sabire SOYTOK, Ph.D.
Asst. Prof. Dilek TUNALI, Ph.D.
Asst. Prof. Dilaver BAYINDIR, Ph.D.
Asst. Prof. Sali SALİJİ, Ph.D.
Asst. Prof. Emrah Suat ONAT, Ph.D.
Asst. Prof. Ozan OTAN, Ph.D.
Asst. Prof. Zehra ZIRAMAN, Ph.D.