Güzel Sanatlar Fakültelerinin Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Kabul Eden Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Öğrenci Kabulünde 2 Ocak 2021’e kadar ALES puanı aranmayacak.​

Yayınlanma Tarihi: 22-06-2020

10 Haziran 2020 – Sayı : 31151 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Olağanüstü durum
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021
tarihine kadar uygulanmaz.”

YÖK SAYFASINDAKİ DUYURU ;

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/lisansustu-ek-sure-hakki.aspx